ข่าวประกาศ / ประชาสัมพันธ์
หัวข้อ :
การเสนอชื่อแพทย์ตัวอย่างภาคใต้ ประจำปี 2563
รายละเอียด :
การเสนอชื่อแพทย์ตัวอย่างภาคใต้ ประจำปี 2563
ในการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 36
วันที่ 5-7 สิงหาคม 2563
ทั้งนี้ ขอให้ผู้เสนอชื่อ กรุณาส่งแบบฟอร์มเสนอชื่อแพทย์ตัวอย่างภาคใต้ ปี 2563 จำนวน  1  ท่าน พร้อมผลงานดังกล่าวข้างต้น
กลับคืนมายัง  นางสาวจันทร์รัตน์  ขอพุทธพรชัย เลขานุการคณะอนุกรรมการฝ่ายคัดเลือกแพทย์ตัวอย่างภาคใต้
หน่วยการศึกษาหลังปริญญา  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 0 – 7445 – 1542  โทรสาร  0 – 7445 - 1543  E-mail : kjantaru@medicine.psu.ac.th
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563

** โดยมีวัตถุประสงค์และเกณฑ์การคัดเลือกดังเอกสารแนบ
วันที่เริ่ม:
18-02-2020
สิ้นสุดวันที่ :
02-04-2020
ผู้เพิ่ม :
45759 -
เพิ่ม :
2020-02-25 11:00:14
แก้ไข :
0000-00-00 00:00:00
ไฟล์แนบ :
เกณฑ์การคัดเลือก - NEWS_20200225_110047.pdf  
   
แบบฟอร์มเสนอชื่อ - NEWS_20200225_110104.doc  
   
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ - NEWS_20200225_110121.jpg  
   


หน่วยการศึกษาหลังปริญญาและภาควิชา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

15 ถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0 – 7445 – 1542 โทรสาร : 0 – 7442 – 9893