งบประมาณ

เปรียบเทียบรายจ่ายจริง
งบลงทุนที่ได้รับ ปีงบประมาณ 2561
ปฏิทินการดำเนินงานการของบประมาณ ประจำ ปี 2567 ของสาขาวิชา / หน่วยงาน

แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ปี 58-61    

วิสัยทัศน์ พันธกิจ คณะแพทย์

              วิสัยทัศน์ พันธกิจคณะแพทย์ ปี 50-54

             กลยุทธ์การพัฒนาคณะแพทย์ ปี 53-54

           กลยุทธ์การพัฒนาคณะแพทย์ ปี 56-59

             กลยุทธ์การพัฒนาคณะแพทย์ ปี 60 - 64
             กลยุทธ์การพัฒนาคณะแพทย์ ปี 63 - 67new

            การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ ไปสู่สาขาวิชา หน่วยงาน ปี 2566-2567 new

 

สารสนเทศกี่ยวกับแผน          

              ร่างพระราชบัญญัตการจัดตั้งสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมฯ
              สารสนเทศเกี่ยวกับแผน ปี 50-54
              แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10

             

OKRs

              แผน / OKRs คณะ
              OKRs ทีมบริหาร
             
OKRs สาขาวิชา

 

อัตรากำลัง

              ตำแหน่งอาจารย์
              สายสนับสนุน


รายงาน

              รายงาน กพร.
              รายงานควบคุมภายใน
              รายงานผลการดำเนินงานคณะ
              รายงานการประชุม

             

หน่วยงาน

                   แผนปฏิบัติงานประจำปี 2557
                   รายงานประจำปี 

                     ระบบบริหารจัดการขยะและสารพิษ


ข้อมูล

 การพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ

              แนวทางการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ new
              แผนการดำเนินงาน Action Plan ศูนย์ที่มีความพร้อม

 โครงสร้าง

 

 

| บุคลากร |
จำนวนบุคลากร ณ 31 ธ.ค.54
จำนวนพยาบาล
ณ 31 ธ.ค.54

เกณฑ์ Working hour : เกณฑ์คณะฯ :: เกณฑ์มหาวิทยาลัย
| ผู้ป่วย |

จำนวนเตียง ณ ปัจจุบัน
สัดส่วนผู้ป่วย

| แบบฟอร์มหมวดรายจ่ายอื่น / หมวดครุภัณฑ์ |

  แบบฟอร์มหมวดรายจ่ายและครุภัณฑ์ ขอตั้ง ปี 2568 new

แบบฟอร์มหมวดรายจ่ายและครุภัณฑ์ ขอตั้ง ปี 2567

โครงการจัดประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2564- 2565 new

|แบบฟอร์มการรายงานกิจกรรมของชมรมต่างๆ |

   บันทึกข้อความ- การรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมของชมรม.pdf

   แผนการดำเนินงานกิจกรรมของชมรมต่าง ๆ ของคณะแพทยศาสตร์ ปีงบประมาณ 2553

 

|ข้อมูลอื่น ๆ|

    โครงสร้างองค์กร    ห้องปฏิบัติการคณะ    คณะกรรมการ
  
  แนวทางการจัดทำบัญชีต้นทุนสำหรับองค์การมหาชนและสถาบันอุดมศึกษา


.... ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวป งานนโยบายและแผนค่ะ .....

งานนโยบายและแผน websiteเดิม
อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์ Tel.074-451155-6