งบประมาณ

เปรียบเทียบรายจ่ายจริง
งบลงทุนที่ได้รับ ปีงบประมาณ 2561

แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ปี 58-61    

วิสัยทัศน์ พันธกิจ คณะแพทย์

             

             วิสัยทัศน์ พันธกิจคณะแพทย์ ปี 50-54

             กลยุทธ์การพัฒนาคณะแพทย์ ปี 53-54

           กลยุทธ์การพัฒนาคณะแพทย์ ปี 56-59

             กลยุทธ์การพัฒนาคณะแพทย์ ปี 60 - 64
             กลยุทธ์การพัฒนาคณะแพทย์ ปี 63 - 67new           

 

สารสนเทศกี่ยวกับแผน          

              ร่างพระราชบัญญัตการจัดตั้งสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมฯ
              สารสนเทศเกี่ยวกับแผน ปี 50-54
              แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10

             

รายงาน

              รายงาน กพร.
              รายงานควบคุมภายใน
              รายงานผลการดำเนินงานคณะ
              รายงานการประชุม

KPIs

              KPIs ภาควิชา
              KPIs คณะ
              KPIs ทีมบริหาร

อัตรากำลัง

              ตำแหน่งอาจารย์
              สายสนับสนุน

             

หน่วยงาน

                   แผนปฏิบัติงานประจำปี 2557
                   รายงานประจำปี 

                     ระบบบริหารจัดการขยะและสารพิษ


ข้อมูล

การพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ

              แนวทางการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ new

 

 

 

| บุคลากร |
จำนวนบุคลากร ณ 31 ธ.ค.54
จำนวนพยาบาล
ณ 31 ธ.ค.54

เกณฑ์ Working hour : เกณฑ์คณะฯ :: เกณฑ์มหาวิทยาลัย
| ผู้ป่วย |

จำนวนเตียง ณ ปัจจุบัน
สัดส่วนผู้ป่วย

| แบบฟอร์มหมวดรายจ่ายอื่น / หมวดครุภัณฑ์ |

แบบฟอร์มหมวดรายจ่ายและครุภัณฑ์ ขอตั้งปี 64-65 new

โครงการจัดประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2564- 2565 new

|แบบฟอร์มการรายงานกิจกรรมของชมรมต่างๆ ปีงบประมาณ 2553|

   บันทึกข้อความ- การรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมของชมรม.pdf

   แผนการดำเนินงานกิจกรรมของชมรมต่าง ๆ ของคณะแพทยศาสตร์ ปีงบประมาณ 2553

 

| แบบฟอร์รายงานข้าราชการใสสะอาด ปี 2557 |

   แบบฟอร์มการรายงานข้าราชการใสสะอาดปี 57 และผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา 

 

|ข้อมูลอื่น ๆ|

    โครงสร้างองค์กร ห้องปฏิบัติการคณะ    คณะกรรมการ
  
  แนวทางการจัดทำบัญชีต้นทุนสำหรับองค์การมหาชนและสถาบันอุดมศึกษา


.... ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวป งานนโยบายและแผนค่ะ .....

งานนโยบายและแผน websiteเดิม
อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์ Tel.074-451155-6