งบประมาณ

เปรียบเทียบรายจ่ายจริง
งบลงทุนที่ได้รับ ปีงบประมาณ 2561

แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ปี 58-61    

วิสัยทัศน์ พันธกิจ คณะแพทย์

             

             วิสัยทัศน์ พันธกิจคณะแพทย์ ปี 50-54

             กลยุทธ์การพัฒนาคณะแพทย์ ปี 53-54

           กลยุทธ์การพัฒนาคณะแพทย์ ปี 56-59

             กลยุทธ์การพัฒนาคณะแพทย์ ปี 60 - 64
             กลยุทธ์การพัฒนาคณะแพทย์ ปี 63 - 67new           

 

สารสนเทศกี่ยวกับแผน          

              ร่างพระราชบัญญัตการจัดตั้งสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมฯ
              สารสนเทศเกี่ยวกับแผน ปี 50-54
              แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10

             

รายงาน

              รายงาน กพร.
              รายงานควบคุมภายใน
              รายงานผลการดำเนินงานคณะ
              รายงานการประชุม

KPIs

              KPIs ภาควิชา
              KPIs คณะ
              KPIs ทีมบริหาร

อัตรากำลัง

              ตำแหน่งอาจารย์
              สายสนับสนุน

             

หน่วยงาน

                   แผนปฏิบัติงานประจำปี 2557
                   รายงานประจำปี 

                     ระบบบริหารจัดการขยะและสารพิษ


ข้อมูล

 การพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ

              แนวทางการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ new
              แผนการดำเนินงาน Action Plan ศูนย์ที่มีความพร้อม

 โครงสร้าง

 

 

| บุคลากร |
จำนวนบุคลากร ณ 31 ธ.ค.54
จำนวนพยาบาล
ณ 31 ธ.ค.54

เกณฑ์ Working hour : เกณฑ์คณะฯ :: เกณฑ์มหาวิทยาลัย
| ผู้ป่วย |

จำนวนเตียง ณ ปัจจุบัน
สัดส่วนผู้ป่วย

| แบบฟอร์มหมวดรายจ่ายอื่น / หมวดครุภัณฑ์ |

  แบบฟอร์มหมวดรายจ่ายและครุภัณฑ์ ขอตั้ง ปี 2567 new

แบบฟอร์มหมวดรายจ่ายและครุภัณฑ์ ขอตั้ง ปี 2566

โครงการจัดประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2564- 2565 new

|แบบฟอร์มการรายงานกิจกรรมของชมรมต่างๆ |

   บันทึกข้อความ- การรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมของชมรม.pdf

   แผนการดำเนินงานกิจกรรมของชมรมต่าง ๆ ของคณะแพทยศาสตร์ ปีงบประมาณ 2553

 

|ข้อมูลอื่น ๆ|

    โครงสร้างองค์กร    ห้องปฏิบัติการคณะ    คณะกรรมการ
  
  แนวทางการจัดทำบัญชีต้นทุนสำหรับองค์การมหาชนและสถาบันอุดมศึกษา


.... ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวป งานนโยบายและแผนค่ะ .....

งานนโยบายและแผน websiteเดิม
อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์ Tel.074-451155-6