...รหัสการจัดการความรู้ KM ของหน่วยงาน...

กำหนดระบบจัดเก็บเรื่องที่ได้จากการจัดการความรู้ โดยจำแนกภาระงานเป็นหมวดหมู่ ดังนี้

 

กำหนดรหัสการจัดการความรู้เป็นอักษรย่อ KM ตามตัวเลข 5 หลัก แต่ละตัวมีความหมาย ดังนี้

ตัวอย่างการจัดการความรู้เรื่อง " ข้อตกลงในการจัดเก็บไฟล์ในคอมฯ" จะใช้รหัส KM12001 ซึ่งตัวเลขแต่ละตัวมีความหมาย ดังนี้

 

 
 

 

 

 

 

 

 

.... ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวป งานนโยบายและแผนค่ะ .....

งานนโยบายและแผน websiteเดิม
อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์ Tel.074-451155-6