KPIs ภาควิชา

 

 

เล่ม KPIs ภาควิชา ปี 2560

เล่ม KPIs ภาควิชา ปี 2559

ผลการดำเนินงาน KPIs ภาควิชา ปีงบประมาณ 2558

 
ภาควิชา
ผลปี 58
1.ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
2.ภาควิชาจักษุวิทยา
3.ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
4.ภาควิชาพยาธิวิทยา
5.ภาควิชารังสีวิทยา
6.ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
7.ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
8.ภาควิชาสูติ- นรีเวชวิทยา
9.ภาควิชาโสต นาสิกฯ
10.ภาควิชาศัลยศาสตร์
11.ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
12.ภาควิชาอายุรศาสตร์
13.ภาควิชาชีวเวชศาสตร์
14.ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
15.ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

 

สรุปตัวชี้วัดของทุกภาควิชา ปี 2558

 

 <<< บันทึกช่วยจำ/แจ้งเพื่อทราบ >>>

บ.ช่วยจำการติดตาม KPIภาค ข้อ 11,18 ที่ประชุมทีมบริการ รพ. (8 พค.55)

บ.ช่วยจำหารือการกำหนดโรคยากภาควิชา (2 พค.55)

แจ้งการรายงานข้อมูล KPI ภาคข้อ 5,6

พิจารณากิจกรรมเป็นภาษาอังกฤษ (ปรึกษา นพ.ธีระ พิรัชวิสุทธิ์)

บ.ช่วยจำพิจารณาแผน KPIs ภาค ปี 55 ครั้งที่ 3,4,5(13,26,27 ธค.54)

บ.ช่วยจำพิจารณาผล KPIs ภาค 54 ครั้งที่ 2 (7 ธค.54)

บ.ช่วยจำคณะกรรมการประเมินผลเงินรางวัล KPIs ภาควิชา ปี 54(8 พย.54)

บ.ช่วยจำป.เวชระเบียน(23 มีค.54)

เงินรางวัล KPIs ภาควิชา เข้าทีมบริหาร (11 เมย.54)

บ.ช่วยจำการพิจาณาผลการดำเนินงานKPIsภาค รอบ 6 เดือน (11 กค.54)

 

        


ข้อมูล KPIs ภาควิชาย้อนหลัง  


โครงสร้าง KPIs ภาควิชา ปี 61

แนวทาง/คู่มือการรายงาน KPIs ภาควิชา

 

>> แบบฟอร์ม KPIs ภาควิชา 61 <<

ร้อยละของ อาจารย์ใหม่ที่ได้ไปศึกษาต่อต่างประเทศ %

essential clinical skill

แบบประเมินผู้ป่วยนอก-องค์กรแพทย

แบบประเมินผู้ป่วยใน-องค์กรแพทย

ฟอร์มรายงาน Clinical Tracer Highlight (หมวด 4)

ฟอร์มการสร้างเครือข่าย (หมวด 6)

ฟอร์ม RUT/RUD (ด้านที่ 3)

 

 

 

โครงสร้าง KPIs ภาควิชา ปี 60

โครงสร้าง KPIs ภาควิชา ปี 59

 

 

 

 

 

 

<<< คำถาม KPIs ที่พบบ่อยจากภาควิชา >>>

 

คำถาม KPIs ภาควิชา ปี 59-60

 

  กราฟผลการดำเนินงาน KPIs หลักภาควิชา ปีงบประมาณ 2555

  กราฟผลการดำเนินงาน KPIs หลักภาควิชา ปีงบประมาณ 2554

 

 

 

 <<<>>>

ความหมายและนิยามผลงานทางวิชาการ

 

แบบฟอร์มการรายงาน ปี 54

 

 

 

| หน่วยงานอื่น ๆ|

งานการเจ้าหน้าที่
หน่วยประกันคุณภาพ

.... ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวป งานนโยบายและแผนค่ะ .....

งานนโยบายและแผน websiteเดิม
อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์ Tel.074-451155-6