อัตรากำลังตำแหน่งอาจารย์

การจัดทำคำขออัตราตั้งใหม่ตำแหน่งอาจารย์ ปี 65 

       - แบบฟอร์ม 1-2

 

คำขออัตรากำลังอาจารย์จากสาขาวิชา ประจำปีงปม. 2564

      

สาขาวิชา
เอกสารคำขอ
กุมารเวชศาสตร์
จักษุวิทยา
จิตเวชศาตร์
พยาธิวิทยา
รังสีวิทยา
วิสัญญีวิทยา
เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
โสต ศอ นาสิกวิทยา
ศํลยศาสตร์
ออร์โธปิดิกส์
อายุรศาสตร์
ชีวเวชศาสตร์และวิศวกรรมชีวการแพทย์
กายภาพบำบัด

 

 

 

 

 

 

           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

| หน่วยงานอื่น ๆ|

งานการเจ้าหน้าที่

.... ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวป งานนโยบายและแผนค่ะ .....

งานนโยบายและแผน websiteเดิม
อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์ Tel.074-451155-6