อัตรากำลังสายสนุบสนุน

 

การจัดทำคำขอกำหนดกรอบเพิ่มใหม่ของสถาบันอุดมศึกษา ปี 2558-2561่

        - Download แบบฟอร์มคำขอ สกอ.6-5 ถึง 6-9

 

 

 

 

 

 

 

 

           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

| หน่วยงานอื่น ๆ|

งานการเจ้าหน้าที่
หน่วยประกันคุณภาพ

.... ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวป งานนโยบายและแผนค่ะ .....

งานนโยบายและแผน websiteเดิม
อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์ Tel.074-451155-6