ควบคุมภายใน/ความเสี่ยง

6 Top Goals ปีงบประมาณ 2557

Top Goals

รายงานรอบ

1/56

รายงานรอบ

1/57

ผู้รับผิดชอบ

1.1 การพัฒนาบุคลากรด้าน

วุฒิการศึกษา

งานการเจ้าหน้าที่

1.2 การพัฒนาบุคลากรด้าน

ตำแหน่งทางวิชาการ

งานการเจ้าหน้าที่

2.2 งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์

หน่วยส่งเสริมฯ

2.3 การพัฒนาบุคลิกภาพของ

นักศึกษา

งานแพทยศาสตรศึกษา

/หน่วยกิจการนักศึกษา

4. การพัฒนานักศึกษาให้เก่ง

ภาษาอังกฤษ

หน่วยทะเบียนและประเมินผล

/หน่วยกิจการนักศึกษา

6. มาตรการด้านความปลอดภัย

งานอาคารสถานที่ฯ

 

ผลการรายงานควบคุมภายใน

Top Goals
รายงานปี 54

รายงานรอบ

1/55

ผู้รับผิดชอบ
1. งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์
หน่วยส่งเสริมฯ
2. เงินสนับสนุนงานวิจัยฯ
หน่วยส่งเสริมฯ
3.1 การพัฒนานักศึกษาให้เก่งภาษาอังกฤษ
งานแพทยศาสตรศึกษา
3.2 ระบบและกลไกการพัฒนา
และบริหารหลักสูตร
การศึกษาหลังปริญญา
3.3 การพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา
งานแพทยศาสตรศึกษา
4.การเรียนรู้และสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนฯ
งานนโยบายและแผน
5.1 การพัฒนาบุคลากรด้านวุฒิการศึกษา
งานการเจ้าหน้าที่
5.2 การพัฒนาบุคลากรด้าน
ตำแหน่งทางวิชาการ
งานการเจ้าหน้าที่
6. มาตรการด้านความปลอดภัย
งานอาคารสถานที่ฯ

 

 

 

 

 

           

.... ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวป งานนโยบายและแผนค่ะ .....

งานนโยบายและแผน websiteเดิม
อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์ Tel.074-451155-6