โครงสร้าง

ประกาศ

         ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การกำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565

 

         ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การกำหนดวิทยาเขต และการจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 


        ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  เรื่อง การแบ่งโครงสร้างหน่วยงานภายในส่วนงานประเภทนโยบายและบริหาร   ประเภทวิชาการ และประเภทอำนวยการและสนับสนุนภารกิจ   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
        ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง การแบ่งโครงสร้างหน่วยงานระดับหน่วยงานในกลุ่มงานบริหารคณะ   กลุ่มงานวิชาการ และ กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. ๒๕๖๓

 

อื่นๆ

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

                   


 

    


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


.... ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวป งานนโยบายและแผนค่ะ .....

งานนโยบายและแผน websiteเดิม
อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์ Tel.074-451155-6