นโยบาย  
        งานนโยบายและแผนเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรับผิดชอบงานด้านแผนงานโครงการ
การจัดคำของบประมาณและอัตรากำลังประสานแผนความต้องการทรัพยากรต่างๆของ
หน่วยงานในคณะวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำคำของบประมาณและการตัดสินใจ
ของฝ่ายบริหารในการกำหนดนโยบาย มาตรการ เป้าหมายการดำเนินงาน และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน
วัตถุประสงค์
วางแผนและวิเคราะห์เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากรที่เหมาะสม และเพียงพอกับการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
 เจตจำนง / ความมุ่งหมาย
ข้อมูลทุกเรื่อง จะต้องถูกต้อง สมบูรณ์ ทันสมัย รวดเร็วเพื่อใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจ
ภาระงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ
 งานแผน
1. จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 5 ปี
2. จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีของคณะฯ
3. จัดทำภาระงานที่คณะต้องดำเนินการในแต่ละปี
4. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
5. ปรับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 5 ปี
6. วิสัยทัศน์ พันธกิจ คณะแพทยศาสตร์
7. ดัชนีชี้วัดหลักคณะแพทยศาสตร์
8. ดัชนีชี้วัดหลักภาควิชา
9. การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ
 งานงบประมาณ
1. จัดทำคำของบประมาณแผ่นดิน
2. จัดทำคำของบประมาณเงินรายได้
3. จัดทำงบประมาณของโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการ Excellence Center, โครงการผลิตแพทย์เพิ่มของทบวงมหาวิทยาลัย, โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท,
โครงการสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เป็นต้น
 งานอัตรากำลัง
1. ยืนยันยอดอัตราตั้งใหม่ลูกจ้างชั่วคราว
2. จัดทำคำขอกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
3. ประสานงานพิจารณาการขออัตรากำลังตำแหน่งอาจารย์
งานวิเคราะห์/ข้อมูล
1. วิเคราะห์ข้อมูลด้านงบประมาณ
2. วิเคราะห์แผนงานโครงการต่าง ๆ ภายในคณะ
3. วิเคราะห์ข้อมูลสำหรับผู้บริหารประกอบการตัดสินใจ
4. จัดเก็บ รวบรวม ประมวลผลข้อมูลตามความต้องการของหน่วยงานและผู้บริหาร
  งานติดตามและประเมินผล
1. ติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ
2. ติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ/อัตรากำลัง
  งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
1. โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
2. การออกรหัสหน่วยงาน
3. กิจกรรมต่าง ๆ ภายในคณะ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หน่วยงาน