แผนภูมิการแสดงตำแหน่งและอัตรากำลังของงานนโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ 2551
คณบดี
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
หัวหน้างานนโยบายและแผน
งานวิเคราะห์/ข้อมูล นางชุติมา แก้วมี
กล่องข้อความ: 3
* นางชุติมา งานดูแลระบบข้อมูล
* น.ส.รัตนภรณ์ * น.ส.รัตนภรณ์
  น.ส.ปวีณา   น.ส.ปวีณา
งานงบประมาณ งานอัตรากำลัง งานติดตามและประมวลผล งานแผน
* นางอุบลรัตน์       * นางอุบลรัตน์ งานธุรการ    * น.ส.ปวีณา * นางชุติมา
* น.ส.จุฑามาศ         น.ส.รัตนภรณ์ *  นางดรุณี      น.ส.รัตนภรณ์ * น.ส.ปวีณา
   นางชุติมา    น.ส.จุฑามาศ   น.ส.จุฑามาศ
เจ้าหน้าที่ในงานนโยบายและแผน
1. นางชุติมา            แก้วมี เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 6 (รักษาการหัวหน้างานนโยบายและแผน)
2. นางอุบลรัตน์       ไชยกุล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 5 
3. นางสาวจุฑามาศ  ศิริรักษ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 5 
4. นางสาวรัตนภรณ์  ขันนุ้ย เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3 (ลูกจ้างชั่วคราว เข้าทำงานเมื่อ 15 สค. 49)
5. นางดรุณี                 เพชรทวี พนักงานธุรการ                                     ระดับ 5
6. นางสาวปวีณา      ทองเกลี้ยง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3 (ลูกจ้างชั่วคราว เข้าทำงานเมื่อ 23 พ.ค. 51)