ข้อมูลบุคลากร

 

ชื่อ - สกุล : ชุติมา แก้วมี
ชื่อเล่น : กุ้ง
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 7
E-mail : chutima.k@psu.ac.th
หัวหน้างานนโยบายและแผน
       
ชื่อ - สกุล : อุบลรัตน์ ไชยกุล      
ชื่อเล่น : อุ๊  
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 6  
E-mail : ubonrut.c@psu.ac.th  
       

ชื่อ - สกุล : จุฑามา์ศ พงศ์เวช

 
ชื่อ - สกุล : อาริยา บุญจุน
ชื่อเล่น     : อุ๊ ชื่อเล่น     : แอน
ตำแหน่ง  : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ตำแหน่ง  : พนักงานธุรการ

E-mail  : juthamat.p@psu.ac.th

            

E-mail : bariya@medicine.psu.ac.th
       
ชื่อ-สกุล : รัตนภรณ์ แดงพรหม  
ชื่อ - สกุล : สุจิน นพสุวรรณ์
ชื่อเล่น   : เอียด ชื่อเล่น     : สุ
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 4 ตำแหน่ง  : พนักงานบริการ
E-mail : krattana@medicine.psu.ac.th E-mail :
       
ชื่อ-สกุล : ปวีณา บัวสกุล  
ชื่อเล่น   : ติ๊ก  
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 3  
E-mail : tpaweena@medicine.psu.ac.th  
   
     
   
   
   

 

 

 

 

 

งานนโยบายและแผน
อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์ Tel.074-451155-6