.... ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวป งานนโยบายและแผนค่ะ .....
หน่วยงาน
 

ข้อมูลบุคลากร

ชื่อ - สกุล : ชุติมา แก้วมี
ชื่อเล่น : กุ้ง
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 7
E-mail : chutima.k@psu.ac.th
หัวหน้างานนโยบายและแผน
 
ชื่อ - สกุล : อุบลรัตน์ ไชยกุล
ชื่อเล่น : อุ๊
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 5
E-mail : ubonrut.c@psu.ac.th
   
ชื่อ - สกุล : จุฑามาศ ศิริรักษ์
ชื่อเล่น     : อุ๊
ตำแหน่ง  : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 5
E-mail  : juthamat.p@psu.ac.th
   
ชื่อ-สกุล : รัตนภรณ์ ขันนุ้ย
ชื่อเล่น   : เอียด
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 3
E-mail : krattana@medicine.psu.ac.th
   
ชื่อ-สกุล : ปวีณา ทองเกลี้ยง
ชื่อเล่น   : ติ๊ก
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 3
E-mail : tpaweena@medicine.psu.ac.th
   
ชื่อ - สกุล : ดรุณี เพชรทวี
ชื่อเล่น     : ตุ๊ก
ตำแหน่ง  : พนักงานธุรการ 5