คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
 
คณะกรรมการ
เลขที่คำัสั่ง
สั่ง ณ
สิ้นสด ณ
ผู้รับผิดขอบ
ไฟล์ุ
1.คณะทำงาน Excellence Center ศูนย์มะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ ค.152/2551 17 มิ.ย.51 31 พ.ค.54 รัตนภรณ์
2.คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนศูนย์โรคหัวภาคใต้
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ปี2551-2553
ม.1298/2551 8  ก.ค.51 31 พ.ค.53 รัตนภรณ์
3.คณะกรรมการศูนย์อุบัติเหตุ ค.108/2552 20 พ.ค.52 31 พ.ค.54 รัตนภรณ์
4.คณะกรรมการโครงการจัดตั้งศูนย์การพัฒนาและการวิจัยการรักษา 
ด้วยเซลล์ต้นกำเนิดในภาคใต้
ค.230/2552 21 ก.ย.52 ี31 พ.ค.54 รัตนภรณ์
5.คณะกรรมการพิจารณาอัตรากำลังอาจารย์ ค.186/2551
ค.197/2552
7   ก.ค.51
31 ก.ค.52
31 พ.ค.54 รัตนภรณ์
6.คณะทำงานศึกษาการบันทึกภาระงานข้าราชการ สาย ก. ค.011/2551
ค.013/2551
14 ม.ค.51
16 ม.ค.51
14 ม.ค.52 รัตนภรณ์
7.คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรการใช้พื้นที่และดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษา
และบริการวิชาการ คณะแพทยศาสตร์
ค.099/2552 12 พ.ค.52 31 พ.ค.54 อุบลรัตน์
8.คณะกรรมการดำเนินงาน "ศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเร็งเต้านม" ค.354/2551 17 ธ.ค.51 เป็นต้นไป อุบลรัตน์
9.คณะกรรมการ Lean ภาควิชา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ค.022/2552 30 ม.ค.52
13 ก.พ.52
เป็นต้นไป ปวีณา
10.คณะกรรมการประเมินผลการจ่ายเิงินรางวัลพิเศษแก่ภาควิชาของคณะแพทยศาสตร์ ค.214/2551 16 ก.ค.51 31 พ.ค.54 ปวีณา
-
11.คณะทำงานทบทวนและกำหนดแผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ ค.076/2552 10 เม.ย.52 เป็นต้นไป ปวีณา
12.คณะอนุกรรมการการจัดวางระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของคณะแพทยฯ ค.273/2551
ค.212/2552
9   ก.ย.52
26 ส.ค.52
31 พ.ค.54 จุฑามาศ
13.คณะกรรมการพัฒนาสถานที่และิสิ่งแวดล้อม ค.172/2551 26 มิ.ย.52 31 พ.ค.54 ณิชากร
14.คณะกรรมการจัดการขยะและสารพิษ ค.215/2551 1 ต.ค.52 30 ก.ย.53 ณิชากร
15.คณะอนุกรรมการจัดการธนาคารขยะรีไซเคิล ค.043/2552 6   มี.ค.52 6 มี.ค.53 ณิชากร
16.คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการธนาคารขยะรีไซเคิล คณะแพทยศาสตร์ ม.1364/2552 17 ก.ค.52 เป็นต้นไป ณิชากร
17.คณะอนุกรรมการจัดการสารพิษและสารเคมี ค.164/2553 8 มิ.ย.53 8 มิ.ย.54 ณิชากร
18.คณะกรรมการโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพ ค.056/2552 24 มี.ค.52    

 

งานนโยบายและแผน websiteเดิม
อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์ Tel.074-451155-6