• หากบุคลากรคณะแพทย์ มีข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำใด ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคณะแพทยทยศาสตร์ สามารถส่งข้อเสนอแนะมาได้ที่
    งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.