ฝ่ายการศึกษา ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Welcome to the Frontpage

การจัดการเรียนการสอนระดับก่อนปริญญา

การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ได้จัดกิจกรรมเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีความยืดหยุ่น   เหมาะสม และคำนึงถึงความแตกต่างเฉพาะตัวของนักศึกษา
รวมถึงเน้นการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาเป็นสำคัญภาควิชาจัดการเรียนการสอนได้คุณภาพตามมาตรฐาน   และสอดคล้องกับพันธกิจ วิสัยทัศน์
ของคณะแพทยศาสตร์ สอดคล้องกับมาตรฐานของราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย โดยได้ พัฒนานักศึกษาแพทย์เป็นขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 จนถึงชั้นปีที่ 6 มาโดยตลอด  ได้ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ซึ่งทำให้นักศึกษาแพทย์ได้เรียนรู้
ด้านจิตเวชศาสตร์เพิ่มมากขึ้น รวมถึง ภาควิชาจิตเวชศาสตร์มีผู้ประสบการณ์ คือ  นักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์ , พยาบาลคลินิกจิตเวชและหอผู้ป่วยจิตเวช
เป็นผู้ร่วมสอนแก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่  2 และชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 6 ไม่ว่าจะเป็นการสอนในรายวิชาพื้นฐานปฏิสัมพันธ์หัวข้อทักษะการสื่อสาร
และการสัมภาษณ์ผู้ป่วย  ในชั้นปีที่ 2, 3 การสอนรายวิชาสุขภาพและโรคผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1,2,3 ในกิจกรรม Day hospital และการสอนรายวิชาเวชปฏิบัติ
จิตเวชกรรม ชั้นปีที่ 6 ในกิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ได้จัดระบบการเรียนการสอน  ที่มีกิจกรรมวิชาการที่หลากหลาย  รูปแบบ เพื่อให้ผู้เรียนมีทั้งการพัฒนาศักยภาพด้านความรู้
และมีการประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

 

มีเพจดีดีมาแนะนำจ้า

LaughingEmbarassedLaughing


 

เปิดรับสมัครแพทย์ใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2561

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ 074-451351 (พี่จิ๊บ)

ดาวน์โหลด โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ใบสมัคร คู่มือการสมัคร