Header
Top Menu
Left Menu

พันธกิจ

  • 1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพกายภาพบำบัดและมีทักษะของการทำงานในศตวรรษที่ 21
  • 2. ให้บริการทางกายภาพบำบัด ด้วยจิตวิญญาณ โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์
  • 3. สร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและสังคมไทย
  • 4. ให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น สังคมไทยและเชื่อมโยงสู่เครือข่ายสากล
Footer

© Copyright 2015 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์