Header
Top Menu
Left Menu

แผนผังผู้บริหารภาควิชากายภาพบำบัด


หัวหน้าสาขาวิชากายภาพบำบัด

อ.ดร.วีรนันท์ แย้มรัตนกุล

รองหัวหน้าสาขาวิชากายภาพบำบัด


รองหัวหน้าสาขาวิชากายภาพบำบัดฝ่ายบริการ

อ.นภาภรณ์ ตั้งอดุลย์รัตน์

รองหัวหน้าสาขาวิชากายภาพบำบัดฝ่ายวิชาการ

อ.จารุวรรณ ประสมศรี

รองหัวหน้าสาขาวิชากายภาพบำบัดฝ่ายวิจัย

อ.ชัชวลัย สนธิกุล

รองหัวหน้าสาขาวิชากายภาพบำบัดฝ่ายพัฒนานักศึกษา

อ.วนิดา แก้วมุณี

Footer

© Copyright 2015 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์