หน่วยประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 แนวทางการจัดทำรายงาน CUPT QA/ AUN QA ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 
 รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเป็นประธาน กรรมการประเมินตามเกณฑ์ EdPEx/TQA (UPDATE 07/06/62)  
 รายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเป็นผู้ประเมินตามเกณฑ์ AUN QA ระดับหลักสูตร (UPDATE 10/08/61) 
 รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ของ ทปอ. ตามเกณฑ์ CUPT QA (UPDATE 6/04/61)  


ข่าวประชาสัมพันธ์