หน่วยประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 แนวทางการจัดทำรายงาน CUPT QA/ AUN QA ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ CUPT QA/AUN QA (UPDATE 26/01/63)
รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเป็นประธาน กรรมการประเมิน ตามเกณฑ์ EdPEx/TQA (UPDATE 07/06/62)  


ข่าวประชาสัมพันธ์