หน่วยประกันคุณภาพงาน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เว็บคณะแพทยศาสตร์   

งานประกันคุณภาพ
 ระบบ CHE QA Online  
 รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเป็นประธาน กรรมการประเมินตามเกณฑ์ EdPEx/TQA (UPDATE 07/06/62) 
 รายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเป็นผู้ประเมินตามเกณฑ์ AUN QA ระดับหลักสูตร (UPDATE 10/08/61) 
 ทะเบียนรายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ของ ทปอ. ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ณ วันที่ 6 เมษายน 2561 
 แบบฟอร์มประเมินตนเอง   (SAR)   
 แบบฟอร์มรายงานผล   (SAR)