หน่วยประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

CUPT-QA
แนวทางการจัดทำรายงาน CUPT QA/ AUN QA ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562(ร่าง) กำหนดการประเมิน site visit


ปรับแนวทางการคำนวณ FTE ตามเกณฑ์ AUN 6 ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ 001.3 /ว 295)


แนวทางการคำนวนค่า FTE ตามเกณฑ์ AUN 6 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ 001.3 /ว 199)


ตัวอย่างการคํานวณค่า FTE ของนักศึกษา (หลักสูตรระดับปริญญาตรี)


ตัวอย่าง การคํานวณค่า FTE ของอาจารย์


ตาราง Common Data Sets ระดับคณะ

ตาราง Common Data Sets ระดับคณะ

ตาราง Common Data Sets ระดับหลักสูตร

ตาราง Common Data Sets ระดับหลักสูตร

ติดตามได้ที่

ติดตามได้ที่ http://teachingresources.psu.ac.th/webboard/viewforum.php?f=100&sid=0807c7f5920ffb2e27e90a5256c14e95