หน่วยประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

KPIs
แบบฟอร์ม commit KPIs ปีการศึกษา 2561


นิยามตัวบ่งชี้ KPIs ปีการศึกษา 2561