หน่วยประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

QA ภาควิชา QA ภาควิชา ครั้งที่ 106 เรื่อง Advanced HA
รายละเอียด
รายละเอียดและข้อเสนอแนะ การเสนอผลงานกิจกรรมพัฒนาและประกันคุณภาพงานของภาควิชา
เรื่อง Advanced HA
ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562
ณ ห้องภูผาเพชร ชั้น 2 โรงแรม TR Rock Hill

- วิทยากรให้ความเห็น/ข้อเสนอแนะ: นายแพทย์อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.)

- Moderator : รศ.นพ.ธวัช ชาญชญานนท์ (รองคณบดีฝ่ายคุณภาพ)

- วัตถุประสงค์
1. เพื่อแนะนำแนวทางขับเคลื่อนสู่ Advanced HA แก่ภาควิชา
2. เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ วิธีการและแนวทางการขับเคลื่อนสู่ Advanced HA ของภาควิชา
3. เพื่อให้ภาควิชานำเสนอวิธีการทำงาน การกำกับติดตามการพัฒนาการดูแลผู้ป่วย
การดูแลผู้ป่วยที่ชัดเจนพร้อมปัจจัยขับเคลื่อน
4. เพื่อให้ภาควิชาระบุความเสี่ยงที่สำคัญตามขั้นตอนการดูแลต่างๆ และในกลุ่มโรคสำคัญต่างๆ


- วิธีดำเนินการ
1. หัวหน้าภาควิชาหรือผู้แทนนำเสนอวิธีการและผลลัพธ์การดำเนินงาน
2. ผู้ทรงคุณวุฒิซักถามเพิ่มเติมชี้แนะให้คำแนะนำ
3. ผู้เกี่ยวข้องแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและมุมมอง
4. ผู้ดำเนินการประชุมสรุปสาระสำคัญเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป


- สาระในการนำเสนอผลงานของภาควิชา
1. ภาควิชานำเสนอ I-3, กับตอน III โดยแนวทางการนำเสนอใช้แนวทาง CLT PROFILE และ Clinical Quality Summary (CQS) 3 โรค
2. ภาควิชารังสีวิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา นำเสนอใน part II-7

ไฟล์แนบ
update: 2019-12-23 13:28:49