หน่วยประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

QA ภาควิชา QA ภาควิชา ครั้งที่ 107 เรื่อง WFME การศึกษาหลังปริญญา
รายละเอียด
รายละเอียดและข้อเสนอแนะ การนำเสนอผลงานกิจกรรมพัฒนาและประกันคุณภาพงานของภาควิชา
ครั้งที่ 107 (2/2562) เรื่อง WFME การศึกษาหลังปริญญา
ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562


Moderator : ผศ.พญ.วิราภรณ์ อัจฉริยะเสถียร (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา)

วิทยากรให้ความเห็น/ข้อเสนอแนะ : ผศ.นพ.สมชาย สุนทรโลหะนะกูล

วัตถุประสงค์
1. พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ระดับหลังปริญญาของคณะแพทยศาสตร์ ให้ได้มาตรฐาน
2. วางแผนร่วมกับระดับคณะ เพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกันในการฝึกอบรม

วิธีดำเนินการ
1. หัวหน้าภาควิชาหรือผู้แทนนำเสนอแผนและผลลัพธ์การดำเนินงาน
2. ผู้ทรงคุณวุฒิซักถามเพิ่มเติมชี้แนะให้คำแนะนำ
3. ผู้เกี่ยวข้องแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและมุมมอง
4. ผู้ดำเนินการประชุมสรุปสาระสำคัญเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

สาระในการนำเสนอผลงานของภาควิชา
1. การดำเนินการจัดทำหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์ WFME
2. ผลการดำเนินการ
3. อุปสรรค โอกาสและข้อเสนอแนะ
4. แผนการพัฒนาต่อไปในอนาคตรวมถึงพัฒนาหลักสูตรอื่น

สถานที่ : ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี ชั้น 14 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ไฟล์แนบ
update: 2019-12-23 13:27:34