หน่วยประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

QA ภาควิชา QA ภาควิชา ครั้งที่ 108 เรื่อง ผลการพัฒนางานวิจัยของภาควิชาในรอบปี 2559-2561
รายละเอียด
รายละเอียดและข้อเสนอแนะ การเสนอผลงานกิจกรรมพัฒนาและประกันคุณภาพงานของภาควิชา
ครั้งที่ 108 (3/2562) เรื่อง ผลการพัฒนางานวิจัยของภาควิชาในรอบปี 2559-2561
ในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562

Moderator :
• ผศ.พญ.อัจฉรีย์ อินทุโสมา (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย)
• ผศ.ดร.สุรพงษ์ ชาติพันธุ์ (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย)


วัตถุประสงค์:
เพื่อให้ภาควิชานำเสนอและแลกเปลี่ยนผลการพัฒนางานวิจัยของภาควิชาในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา เพื่อประเมินทบทวนผลการดำเนินงานและวางแผนการดำเนินงานช่วงต่อไป

วิธีดำเนินการ
1. ภาควิชาตัวแทนความสำเร็จระดับต่างๆ นำเสนอกลยุทธ์และผลลัพธ์การดำเนินงาน
2. ผู้ร่วมประชุมซักถามและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและมุมมอง
3. ผู้ดำเนินการประชุมสรุปสาระสำคัญเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

สาระในการนำเสนอผลงานของภาควิชา
1. เป้าหมายตัวชี้วัดและผลลัพธ์ที่คาดหวัง ในรอบปี 2559-2561
2. กลยุทธ์การขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ปัจจัยความสำเร็จ/โอกาสพัฒนา
3. แผนการดำเนินงาน และเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแผนในรอบปี 2562-2564

สถานที่ : ห้องประชุม A501 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์update: 2019-12-23 13:25:53