หน่วยประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

QA ภาควิชา QA ภาควิชา ครั้งที่ 109 เรื่อง "กัญชา การใช้ประโยชน์-โทษ ทางการแพทย์"
รายละเอียด
รายละเอียดและข้อเสนอแนะ การเสนอผลงานกิจกรรมพัฒนาและประกันคุณภาพงานของภาควิชา ครั้งที่ 109(4/2562)
เรื่อง กัญชา การใช้ประโยชน์-โทษ ทางการแพทย์
ในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562
ณ ห้องประชุม A501 ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์


Moderator : รศ.พญ.ศศิกานต์ นิมมานรัชต์
วิทยากรให้ความเห็น/ข้อเสนอแนะ : ดร.นพ.อรรถสิทธิ์ ศรีสุบัติ (ที่ปรึกษากรมการแพทย์)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยจากการใช้กัญชา
2. เพื่อให้ภาควิชานำเสนอแนวทางในการนำกัญชา มาใช้ในการดูแลผู้ป่วยในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งวิธีการบริหารจัดการการใช้กัญชาโดยไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของแพทย์
3. เพื่อให้ได้แผนปฏิบัติการกัญชาทางการแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์

วิธีดำเนินการ
1. หัวหน้าภาควิชาหรือผู้แทนนำเสนอวิธีการและผลลัพธ์การดำเนินงาน
2. ผู้ทรงคุณวุฒิซักถามเพิ่มเติมชี้แนะให้คำแนะนำ
3. ผู้เกี่ยวข้อง/ ผู้ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและมุมมอง
4. ผู้ดำเนินการประชุมสรุปสาระสำคัญเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ต่อไป

สาระในการนำเสนอผลงานของภาควิชา
1. ภาควิชานำเสนอแนวทางในการนำกัญชาไปใช้ในการดูแลผู้ป่วย พร้อมทั้งวิธีการบริหารจัดการ การใช้กัญชาโดยไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของแพทย์
2. ภาควิชานำเสนอข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ทั้งคุณประโยชน์และโทษของการใช้กัญชา


ผู้สนใจสามารถแจ้งชื่อเข้าร่วมได้ทาง E-mail : Rapichay@medicine.psu.ac.th

update: 2019-12-23 13:23:40