หน่วยประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

EdPEx
รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเป็นประธาน กรรมการประเมินตามเกณฑ์ EdPEx/TQA (UPDATE 07/06/62)


รายชื่อผู้เคยเข้าอบรมหลักสูตรของ EdPEx/TQA ของคณะหน่วยงาน (UPDATE 14/07/60)


แบบฟอร์มรายงานผลประเมิน EdPEx ระดับคณะ ปีการศึกษา 2559


แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ตามระบบ CUPT QA


การประเมินตนเองตามหมวด 1-6


เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2558-2561