หน่วยประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บุคลากร
วารุณี หมื่นยา
ตำแหน่ง : หัวหน้าหน่วยประกันคุณภาพงาน
E-mail : mwarunee@medicine.psu.ac.th
อภิชญา รัญดร
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail : rapichay@medicine.psu.ac.th