หน่วยประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิสัยทัศน์
(2560-2564) : เป็นคณะแพทยศาสตร์เพื่อสังคมไทยที่เป็นเลิศระดับสากล
พันธกิจ
1
ผลิตและพัฒนาแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรม โดยยึดถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
2
ให้บริการด้านรักษาพยาบาลที่เป็นเลิศจนถึงระดับเหนือกว่าตติยภูมิ(Super tertiary care) ***ด้วยจิตวิญญาณ โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์
3
สร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ บนพื้นฐานวัฒธนธรรมการวิจัยและนวัตกรรม
4
ให้บริการวิชาการ ที่ตอบสนองความต้องการของสังคมไทยและเชื่อมโยงสู่เครือข่ายสากล