You are here: ภาระงาน

ภาระงาน

1.ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกคณะฯ ส่วนราชการอื่น ๆ และภาคเอกชนตามแนวทาง Hospital Accreditation และThailand Quality Award
2.ประสานงานการประเมินระดับโรงพยาบาลประจำปี HA TQA ประสานงาน
3.โครงการต่างๆ ได้แก่ พัฒนาวิทยากรด้าน TQA แบบเจาะลึก โครงการ Lean  Management  โครงการวิจัย วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
4.รวบรวมข้อมูลประกอบการจัดทำรายงาน TQA  รวมทั้งการดำเนิน ตาม Feedback report
5.วิเคราะห์ความพึงพอใจ  ประเมินความต้องการของชุมชน /ความคิด เห็นต่อโรงพยาบาล สงขลานครินทร์
6.บริหารจัดการ ประสานการประเมินความพึงพอใจผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยฉุกเฉิน วิเคราะห์ สรุปผลการประเมินแจ้งหน่วยงาน  กรรมการ บริหารโรงพยาบาลและติดตามความก้าวหน้า
7.ประสานงานกับประกันสังคมส่วนกลางและหน่วยงาน จัดอำนวยความ สะดวกในการประเมินสถานพยาบาล รวบรวมข้อมูลแจ้งให้หน่วยงาน ทราบและสรุปให้เป็นระบบ

8.

ติดตาม KPI โรงพยาบาลฯ ภาควิชาและหน่วยงาน รวบรวม สรุปผล และวิเคราะห์ จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลและนำเสนอกรรมการบริหารโรงพยาบาล

9.

ประสานงานกับกับภาควิชา หน่วยงานในการสำรวจความเสี่ยงประจำปี

10.

ติดตามรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงของหน่วยงาน ภาควิชา รวบรวม
และวิเคราะห์

11.

ติดตามการรายงาน M&M ประจำเดือนและประจำปี

12.

บริหารจัดการดำเนินเรื่องการอบรม  สัมมนา ด้านคุณภาพ (HA ,TQA)

13.

รับผิดชอบการจัดประชุม  จัดวาระการประชุม QMT/คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
บันทึกการประชุม  สรุปและติดตามผลจากมติที่ประชุม

14

ประสานงาน วางแผน จัดเตรียมการต้อนรับผู้มาศึกษาดูงานด้านคุณภาพ
ตลอดจนนำชมโรงพยาบาล


Joomlart