You are here: ดาวน์โหลด

ศูนย์รวมดาวน์โหลด

HA มาตรฐานโรงพยาบาบาลและบริการสุขภ่าพ
HA Standards 5th edition

สื่อการเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพ แนวคิด SHA เครื่องมือการพัฒนาคุณภาพ และวีดิทัศน์


Concept SHA

5 เสื้อแห่งความสุข

Little Happiness

SHA หนองจิก

Smile Medication

เพลง Body SCAN

เพียงความธรรมดาของเส้น

HA มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติ
ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
ฉบับภาษาไทย (Thai Version) download
ฉบับภาษาอังกฤษ (English Version) download
ฉบับปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ ISQua download
SPA (Standards - Practice - Assessment)
SPA & Self Enquiry Part I download
SPA & Self Enquiry Part II
download
SPA & Self Enquiry Part III download

เรื่องเล่าจากงาน HA National Forum ครั้งที่ 13

เรื่องเล่าจาก HA National Forum ครั้งที่   13                            โดย   รศ.นพ.ธวัช  ชาญชญานน์
download
HA  Hint  and  Update
download
SHA สร้างงาน สร้างชีวิต
download
ค้นหา SHAจากหน้างาน
download
Challenges  of  AEC  for  Healthcare Leaders
download
Community Responsiveness
download
Digital hospital - way to sustainable quality improvement
download

มาตรฐานการพยาบาลบูรณาการกันอย่างไร
download

บทเรียนจากมาตรา  41  เพื่อความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย
download

บูรณาการงานกับชีวิตด้วยแนวคิด Lean R2R
download
Key solution for quality - Training, Laws, and Regulation download
การค้าเสรีอาเซียน  จะเรียนรู้และรับมืออย่างไร download

โครงการ กิจกรรมสะท้อนค่านิยม

แจ้งผลการคัดเลือก Team Work download
>>>Multidisciplinary Team Work in Breast Cancer Treatment download
แจ้งผลการคัดเลือก Customer focus download
>>>น้องหนูไร้มัน...น้องฉันไร้พุง
download

แจ้งผลการคัดเลือกด้าน Qualitiy focus
download

>>>การประกันคุณภาพกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อวัสดุและชุดเครื่องมือแพทย์
download
เอกสารประกอบโครงการ self enquiry workshop
patient care process
download
SA 2011 ตอนที่ 1 และ 2
download

SA 2011 มาตรฐานตอนที่ 3
download

Self Equiry download

Standard_Implementation and self assessme download
เอกสารประกอบโครงการ Service Recovery Process
customer focus
download
service recovery process
download
การบริหารความเสี่ยงของการฟ้องร้อง
download
เอกสารประกอบโครงการอบรม “ การพัฒนาคุณภาพสำหรับ Patient Care Team ”
SIPOC model การพัฒนาคุณภาพสำหรับ Patient Care Team
download
การวิเคราะห์รายงานประเมินตนเองของทีมนำทาง
download

เอกสารประกอบโครงการอบรม“ การพัฒนาคุณภาพสำหรับหน่วยงานสนับสนุน ”
หัวหน้าพาทำคุณภาพ
download
มาตรฐานและการเขียนแบบประเมินตนเอง SA 2011
download

SIPOC model  สำหรับหน่วยงานสนับสนุน
download
เอกสารประกอบโครงการอบรม clinical tracer highlight
clinical tracer highlight
download
Joomlart