หน่วยกิจกรรมบำบัด

Welcome To Southern Medical Rehabilitation Center

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

page

 

ประวัติความเป็นมาของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ภาคใต้

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงทราบถึงปัญหาและทรงห่วงใยผู้พิการในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงได้ทรงพระราชดำริให้จัดตั้ง และพัฒนาศูนย์กลางการฟื้นฟูสมรรถภาพขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ โดยมีศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติเป็นแม่ข่าย และมีโรงพยาบาลสงขลานครินทร์เป็นศูนย์กลางการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ภาคใต้ กอปรกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีนโยบายให้โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เป็นศูนย์กลางการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ของภาคใต้ จึงได้ก่อตั้ง "ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ภาคใต้"

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ภาคใต้ เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2553 โดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการตามโครงการพัฒนาเครือข่ายการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา ดูแล ฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยทั่วไปหรือพิการที่อาจเกิดจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความพิการหรือลดความพิการกลับคืนสู่สภาพที่ใกล้เคียงกับปกติมากที่สุดทั้งทางร่างกายและจิตใจ เป็นศูนย์กลางด้านการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายการรับส่งต่อด้านการฟื้นฟูผู้พิการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

 

knowledge

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

แผ่นพับให้ความรู้ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

เรื่อง "การออกกำลังกายสำหรับคนอ้วน(Exercise For Fat People)"

จัดทำโดย นางชุติมา  แก้ววงกต  นักกายภาพบำบัด

กายภาพบำบัดในผู้ป่วยพาร์กินสัน