หน่วยกิจกรรมบำบัด

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

ชุดกระตุ้นระบบประสาท (Cognitive Rehabilitation/Snoezelen Room)เป็นการจัดการสิ่งแวดล้อมในการกระตุ้นการรับความรู้สึกที่หลากหลาย โดยมีอุปกรณ์ในการกระตุ้นการรับความรู้สึกด้านการมองเห็น การได้ยินได้ฟัง การสัมผัส การได้กลิ่นและการเคลื่อนไหวโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้มีการตื่นตัว มีการรับรู้และการเรียนรู้ดีขึ้น รวมถึงการมีส่วนร่วมในการสำรวจสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่อยู่รอบ ๆ ตัว ตลอดจนช่วยทำให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลายทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านการรับรู้ การเรียนรู้ เช่น เด็กออทิสติก เด็กสมาธิสั้น เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา หรือผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่มีปัญหาทางด้านการรับรู้บกพร่อง


อัตราค่าบริการ : 1,000 บาท/ครั้ง