. . ข่าวประชาสัมพันธ์ . .

 

 

 แบบฟอร์มสมัคร RAPID-inter (พัฒนาโครงร่างวิจัย) [  12 Oct 2017]

แบบฟอร์มสมัคร RAPID-inter  (data analysis & manuscript writing) [  12 Oct 2017]

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง ทุนพัฒนาศักยภาพวิจัยอาจารย์ใหม่ (Research credit) [  6 Oct 2017]

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย ประจำปี 2561 

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง การสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย [  4 Sep 2017]

แบบฟอร์มทุนบัณฑิตศึกษา 

ระเบียบคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง เกณฑ์การใช้เงินอุดหนุนโครงการวิจัยจากกองทุนวิจัย [  4 Sep 2017]

แบบฟอร์มการนำวิจัยไปใช้ประโยชน์

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ RAPID  [ 5 Sep 2017]

ประกาศคณะแพทยศาสตร์  เรื่อง ทุนทั่วไป 

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง ทุนสนับสนุน กลุ่มวิจัยมุ่งเป้า ประจำปี 2560 

แบบฟอร์มทุนวิจัยมุ่งเป้า

แบบฟอร์มขอส่งบทความ เพื่อขอรับรางวัลตีพิมพ์บทความวิจัย [ 8 Feb 2018]

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ (RAPID)  

แบบฟอร์มสมัครการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์และเขียนผลงานตีพิมพ์แบบเร่งรัด (RAPID)    

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่องรางวัลและค่าตอบแทนการตีพิมพ์ในสงขลานครินทร์เวชสาร 

การประชุมด้านความร่วมมือการวิจัยระหว่างทีมบริหารคณะแพทยศาสตร์และคณะเภสัชศาสตร์  

 

 

©2014 หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

 โทรศัพท์ 074-451157, 074-451149 โทรสาร 074-212900, 074-212903  Email research@medicine.psu.ac.th