. . ข่าวประชาสัมพันธ์ . .

 

 

 ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่องทุนสนับสนุนนักวิจัยแลกเปลี่ยน (MOU Visiting Researcher)  [  23 May 2018]

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่องรางวัลและค่าตอบแทนการตีพิมพ์ใน Journal of Health Science and Medical Research (JHSMR)  [  23 May 2018]

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องอัตราค่าบริการรับ-ส่งตัวอย่าง และเตรียมตัวอย่างทางชีวภาพ คณะแพทยศาสตร์ [ 14 June 2018]

แบบฟอร์มขอส่งบทความ เพื่อขอรับรางวัลตีพิมพ์บทความวิจัย [ 11 June 2018]

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง ทุนพัฒนาศักยภาพวิจัยอาจารย์ใหม่ (Research credit) 

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย ประจำปี 2561 

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง การสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย 

แบบฟอร์มทุนบัณฑิตศึกษา 

ระเบียบคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง เกณฑ์การใช้เงินอุดหนุนโครงการวิจัยจากกองทุนวิจัย 

แบบฟอร์มการนำวิจัยไปใช้ประโยชน์

ประกาศคณะแพทยศาสตร์  เรื่อง ทุนทั่วไป 

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง ทุนสนับสนุน กลุ่มวิจัยมุ่งเป้า ประจำปี 2560 

แบบฟอร์มทุนวิจัยมุ่งเป้า

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ (RAPID)  

แบบฟอร์มสมัครการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์และเขียนผลงานตีพิมพ์แบบเร่งรัด (RAPID)    

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่องรางวัลและค่าตอบแทนการตีพิมพ์ในสงขลานครินทร์เวชสาร 

การประชุมด้านความร่วมมือการวิจัยระหว่างทีมบริหารคณะแพทยศาสตร์และคณะเภสัชศาสตร์  

 

 

©2014 หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

 โทรศัพท์ 074-451157, 074-451149 โทรสาร 074-212900, 074-212903  Email research@medicine.psu.ac.th