วิธีการติดตั้งฟอนต์ TH SarabunPSK

หัวหน้าโครงการและผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทั่วไปสามารถวิธีการติดตั้งฟอนต์ TH SarabunPSK

ขั้นตอนการติดตั้ง

 1. ดาวน์โหลดโปรแกรมที่

     http://medinfo2.psu.ac.th/research/file/TH-Sarabun-PSK.rar

  2. คลิกขวาเพื่อแตกไฟล์ 

      

3. จากนั้นเข้าไปโฟลเดอร์ที่ดาวน์โหลดมา จะพบไฟล์ย่อยๆ อีก 4 ไฟล์

     3.1 ให้กด Ctrl+A เพื่อเลือกไฟล์ทั้งหมด

     3.2 ต่อด้วย กด Ctrl+C เพื่อคัดลอกไฟล์ทั้งหมด

 

4. เปิด My Computer แล้วไปที่ C:\Windows\Fonts  

    4.1 กด Ctrl+V เพื่อวางไฟล์ทั้งหมดใน C:\Windows\Fonts

   

5. เสร็จสิ้นการติดตั้ง

©2014 หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

 โทรศัพท์ 074-451157, 074-451149 โทรสาร 074-212900, 074-212903  Email research@medicine.psu.ac.th