ข่าวประชาสัมพันธ์

 

   

แนวปฏิบัติสำหรับนักวิจัย ช่วงที่มีสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด ณ วันที่ 10 เมษายน 2564 

ปริมาณตัวอย่างเลือดที่อนุญาตให้เก็บทั้งที่เป็นไปเพื่อการรักษาและการวิจัย 

แนวทางการ Recruit อาสาสมัครเปราะบางเข้าร่วมโครงการวิจัย 

การพิจารณาโครงการวิจัย Multicenter trial ที่ผ่านการรับรองจาก CREC 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ต่ออายุ คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.   

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเก็บค่าธรรมเนียมโครงการวิจัยจากภาคเอกชนและหน่วยงานภายนอกคณะแพทยศาสตร์ 

ขั้นตอนการนำส่งเงินโครงการวิจัยและค่าธรรมเนียมการวิจัย 

แนวปฏิบัติการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาทางด้านจริยธรรมการวิจัยกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ขั้นตอนการขอข้อมูลผ่าน Website สำหรับแพทย์ เภสัชกร พยาบาล เพื่อการวิจัย เพื่อการเรียนการสอน ทำคู่มือ 

 ประกาศสำนักงานอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยอมรับคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนที่พิจารณาโครงการวิจัยทางคลินิกเกี่ยวกับยา

©2014 หน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

 โทรศัพท์ 074-451157, 074-451149 โทรสาร 074-212900, 074-212903  Email medpsu.ec@gmail.com