วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานสนับสนุนการทำวิจัย โดยใช้หลักจริยธรรม ตามมาตรฐานสากล

พันธกิจ 

"พิทักษ์ สิทธิ และสวัสดิภาพของอาสาสมัครโครงการวิจัย"

 

©2014 สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

 โทรศัพท์ 074-451157, 074-451149 โทรสาร 074-212900, 074-212903  Email medpsu.ec@gmail.com