โครงสร้างหน่วยงาน

 

สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์

Human Research Ethics Committee (HREC),Faculty of Medicine

 ศ.นพ.จิตติ หาญประเสริฐพงษ์

Prof. Jitti  Hanprasertpong, M.D.

รองคณบดีฝ่ายวิจัย (Vice Dean for Research Affairs)

E-mail :  hjitti@yahoo.com

------------------------------------------------------ 

     

คุณนภัสภรณ์  ขาวผอม
หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
E-mail : napasporn.k@psu.ac.th
------------------------------------------------------
                                                    

                       คุณดลญา  ทองปิด                                                                   คุณกุลธิดา  ตะอะด้ำ              

                   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล                                                               เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป         

 

                                            

                             คุณณัฎฐา  ศิริรักษ์                                                     คุณจิรัชฐิพร  มหาวงศ์

                          เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป                                                     ผู้ปฏิบัติงานบริหาร     

                                     

 

 

 

©2014 สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

 โทรศัพท์ 074-451157, 074-451149 โทรสาร 074-212900, 074-212903  Email medpsu.ec@gmail.com