โครงสร้างหน่วยงาน

 

สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์

Human Research Ethic Committee (HREC),Faculty of Medicine

 

รศ.พญ.ปารมี  ทองสุกใส

Assoc. Prof. Paramee  Thongsuksai, M.D.

รองคณบดีฝ่ายวิจัย (Vice Dean for Research Affairs)

E-mail : tparamee@gmail.com 

รศ.นพ.บุญสิน  ตั้งตระกูลวนิช

Assoc. Prof. Boonsin  Tangtrakulwanich, M.D.

ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Chairman of Research Ethics Committee)

E-mail : boonsin.b@psu.ac.th 

                                   

พญ.ดร.ภาสุรี  แสงศุภวานิช                                          ผศ.ดร.พญ.อัจฉรีย์  อินทุโสมา

          Pasuree  Sangsupawanich, M.D., Ph.D.                     Assist. Prof. Utcharee  Intusoma, M.D., Ph.D.

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย                                                   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย

                 E-mail : pasurees@gmail.com                                   E-mail : utchareei@yahoo.com 

                        

             คุณนภัสภรณ์  ขาวผอม                      คุณดลญา  ทองปิด                     คุณกุลธิดา  ตะอะด้ำ

              เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป                  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล                  เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป 

 

                      

                                     คุณณัฎฐา  ศิริรักษ์                                   คุณจิรัชฐิพร  มหาวงศ์

                                   เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป                                  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

 

 

 

©2014 สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

 โทรศัพท์ 074-451157, 074-451149 โทรสาร 074-212900, 074-212903  Email medpsu.ec@gmail.com