Download แบบฟอร์ม

 Initial review ( ปรับปรุงเมื่อ 29 January 2021)

 AP-022 Document Check List for Researcher : แบบตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารก่อนเสนอ EC 

 AP-012 Submission Form: Exempt Review : แบบเสนอโครงการเพื่อขอยกเว้นการพิจารณาจริยธรรมฯ  

 AP-007 Submission Form: Retrospective/Medical Record Review/Case Report : แบบเสนอโครงการข้อมูลที่มีอยู่เดิมและรายงานผู้ป่วย 

 AP-009 Submission Form: Leftover Specimen : แบบเสนอโครงการที่ใช้ตัวอย่างชีวภาพที่เหลือจากบริการปกติ 

 AP-011 Submission Form: for Data Analysis : แบบเสนอโครงการแบบวิเคราะห์ข้อมูล 

 AP-010 Submission Form: Data Registry : แบบเสนอโครงการประเภทการลงทะเบียนผู้ป่วย 

 AP-003 Submission Form:  Biomedical Study : แบบเสนอโครงการด้านชีวการแพทย์   

 AP-005 Submission Form: Biomedical Study_ENG  

 AP-004 Submission Form: Social Behavioral Study : แบบเสนอโครงการด้านสังคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ 

 AP-006 Submission Form: Social Behavioral Study_ENG 

 AP-008 Submission Form: Medical Device Study : แบบเสนอโครงการที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือแพทย์ 

 AP-001 Protocol Template : แนวทางการเขียนโครงร่างการศึกษา 

 AP-002 Protocol Template_ENG  

 AP-025 Participant Information Sheet and Informed Consent Form Template : เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัยและหนังสือยินยอมเข้าร่วมวิจัย    กรุณาคลิกอ่านก่อนเขียนฟอร์ม AP-025 (9 July 2021)

 AP-026 Participant Information Sheet and Informed Consent Form Template_ENG  

 AP-032 ใบขอความยินยอมถ่ายภาพเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่/การเรียนการสอน 

 AP-029 Assent Form Template : เอกสารแสดงความตกลงใจ เด็กอายุ 7- ก่อน 13 ปี 

 AP-030 Assent Form Template_ENG 

 AP-013 Waiver of Consent Form : แบบฟอร์มการขอยกเว้นการขอความยินยอมจากอาสาสามัคร  

 AP-031 Material Transfer Agreement   ( 4 Aug 2021)


 Continuing Review ( ปรับปรุงเมื่อ July 2021)

 AP-014 Progress Report/Renewal to EC : รายงานความก้าวหน้า/ต่ออายุ ต่อ EC 

 Progress Report Form to Grant Committee : รายงานความก้าวหน้าต่อกรรมการทุนวิจัย 

 AP-016 Amendment : ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและเอกสาร 

 AP-017 Local SAE-expedited report form : แบบรายงานเบื้องต้น สำหรับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรงที่เกิดในสถาบัน

 AP-018 SAE External : รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง (นอก site) 

 AP-019 Deviation Violation Noncompliance : รายงานการปฏิบัติที่เบี่ยงเบนจากโครงร่างการศึกษา 

 AP-020 Closing Study : รายงานปิดโครงการ 

 AP-021 Termination Report : รายงานการยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนด 

 AP-023 Local Suspected Unexpected Serious Adverse Reaction (Event) Report Form :  แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรงและไม่คาดคิด ที่เกิดในสถาบัน 


 . Miscellenous

 ปริมาณตัวอย่างเลือดที่อนุญาตให้เก็บทั้งที่เป็นไปเพื่อการรักษาและการวิจัย  ( 10 Aug 2020)

 AP-024 Request Document Copy แบบขอสำเนาเอกสารโครงการ 

 คำแนะนำสำหรับโครงการที่เป็น Muticenter Study 

 เกณฑ์โครงการที่ยกเว้นการพิจารณาจริยธรรม (Exempt Review)

 เกณฑ์โครงการที่ขอรับการพิจารณาแบบเร็ว (Expedited Review) 

 ประเด็นสำคัญที่กรรมการใช้พิจารณาโครงการ

 การประกาศเชิญชวนอาสาสมัคร (Subject recruitment material)

 Local issue และการเก็บตัวอย่างชีวภาพ

 Flow การขออนุญาตเก็บข้อมูลทำวิจัย 

 แนวปฏิบัติการทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาล 

 แบบฟอร์มขออนุญาตเก็บข้อมูลทำวิจัย 


  แบบฟอร์มเพิ่มเติมสำหรับโครงการรับทุนสนับสนุนจากภาคเอกชนและหน่วยงานนอกคณะแพทย์

 ขั้นตอนการนำส่งเงินโครงการวิจัยและค่าธรรมเนียมการวิจัย 

 บบฟอร์มการนำส่งค่าธรรมเนียมการยื่นพิจารณาจริยธรรมการวิจัย 

  แบบฟอร์มการนำส่งเงินทุนวิจัยและค่าบริหารจัดการของคณะแพทยศาสตร์  

 Form การเบิกจ่ายรายงวด ครั้งที่ 1 

 Form การเบิกจ่ายรายงวด ครั้งที่ 2 และ ครั้งถัดไป 

 Form-Budget 1 งบประมาณยอดรวมทั้งโครงการ

 Form-Budget1 งบประมาณยอดรวมทั้งโครงการฉบับแก้ไข 

©2014 สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

 โทรศัพท์ 074-451157, 074-451149 โทรสาร 074-212900, 074-212903  Email medpsu.ec@gmail.com