คำสั่ง/ระเบียบ/ประกาศ

คำสั่ง

 

คำสั่ง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 015/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (กรรมการสมทบ) ณ วันที่ 9 มกราคม 2566

คำสั่ง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 793/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Ethics Committe) ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2565 

คำสั่ง คณะแพทยศาสตร์ ที่ 200/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ที่เกี่ยวข้องกับการระบาดและโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ ณ วันที่ 26 เมษายน 2564 

คำสั่ง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 614/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Ethics Committee) ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2563 

คำสั่ง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 039/2563 เรื่อง ให้พ้นจากการเป็นกรรมการ เปลี่ยนแปลง และแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เพิ่มเติม (Ethics Committee) ณ วันที่ 23 มกราคม 2563 

คำสั่ง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 329/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Ethics Committee) ณ วันที่ 13 กันยายน 2561 

คำสั่ง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 338/2559 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์(เพิ่มเติม) (Ethics Committee) ณ วันที่ 22 กันยายน 2559 

 คำสั่ง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 194/2559 เรื่อง เปลี่ยนแปลงประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Ethics Committee) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 
คำสั่ง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 115/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Ethics Committee) ณ วันที่ 19 เมษายน 2559 

ระเบียบ
ระเบียบคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ 2556 ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2556
ระเบียบคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง เกณฑ์การใช้เงินอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัย คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2553 ณ วันที่ 11 มกราคม 2556

ประกาศ

 

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บค่าธรรมเนียมการยื่นพิจารณาเอกสารทางกฎหมายของโครงการวิจัยแหล่งทุนภายนอก ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การเก็บค่าธรรมเนียมการยื่นพิจารณาจริยธรรม ณ วันที่ 19 กันยายน 2566 

ประกาศ เรื่องโครงการที่เข้าข่ายการยกเว้นการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Exempt research) ณ วันที่ 10 มีนาคม 2566 

ประกาศ เรื่องโครงการที่เข้าข่ายการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบบเร็ว (Expedited research) ณ วันที่ 10 มีนาคม 2566 

ประกาศ เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับโครงการวิจัยที่จะขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ.2562 

ประกาศ เรื่องปรับหลักเกณฑ์การเก็บค่าธรรมเนียม Continuting  

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การเก็บค่าบริหารจัดการวิจัยสำหรับโครงการวิจัยจากภาคเอกชนและหน่วยงานภายนอกคณะแพทยศาสตร์ 

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การเก็บค่าธรรมเนียมการยื่นพิจารณาทางจริยธรรม(เพิ่มเติม) 

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเก็บค่าธรรมเนียมโครงการวิจัยจากภาคเอกชนและหน่วยงานภายนอกคณะแพทยศาสตร์ 

ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ เรื่อง การไม่รับรองโครงการวิจัยภายหลังดำเนินการวิจัยไปแล้ว
ประกาศ สำนักงานอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยอมรับคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนที่พิจารณาโครงการวิจัยทางคลินิกเกี่ยวกับยา

ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2556

ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การยื่นโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยของนักวิจัยภายนอกคณะแพทย์ 
©2014 หน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

 โทรศัพท์ 074-451157, 074-451149 โทรสาร 074-212900, 074-212903  Email medpsu.ec@gmail.com