คำสั่ง/ระเบียบ/ประกาศ

คำสั่ง

 

คำสั่ง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 338/2559 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์(เพิ่มเติม) (Ethics Committee) ณ วันที่ 22 กันยายน 2559 

คำสั่ง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 194/2559 เรื่อง เปลี่ยนแปลงประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Ethics Committee) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 

คำสั่ง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 115/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Ethics Committee) ณ วันที่ 19 เมษายน 2559 

คำสั่ง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 058/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (เพิ่มเติม) (Ethics Committee) ณ วันที่ 28 เมษายน 2557 

 คำสั่ง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 208/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (เพิ่มเติม) (Ethics Committee) ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2556
คำสั่ง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 186/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Ethics Committee) ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2555

ระเบียบ
ระเบียบคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ 2556 ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2556
ระเบียบคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง เกณฑ์การใช้เงินอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัย คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2553 ณ วันที่ 11 มกราคม 2556

ประกาศ

 

ประกาศ เรื่องปรับหลักเกณฑ์การเก็บค่าธรรมเนียม Continuting  [ 9 Jan 2017 ]

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การเก็บค่าบริหารจัดการวิจัยสำหรับโครงการวิจัยจากภาคเอกชนและหน่วยงานภายนอกคณะแพทยศาสตร์ [ 28 Oct 2016]

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การเก็บค่าธรรมเนียมการยื่นพิจารณาทางจริยธรรม(เพิ่มเติม) [ 18 May 2016]

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเก็บค่าธรรมเนียมโครงการวิจัยจากภาคเอกชนและหน่วยงานภายนอกคณะแพทยศาสตร์ [ 2 May 2016]

ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ เรื่อง การไม่รับรองโครงการวิจัยภายหลังดำเนินการวิจัยไปแล้ว

   
ประกาศ สำนักงานอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยอมรับคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนที่พิจารณาโครงการวิจัยทางคลินิกเกี่ยวกับยา

ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2556

ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การยื่นโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยของนักวิจัยภายนอกคณะแพทย์ 
©2014 สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

 โทรศัพท์ 074-451157, 074-451149 โทรสาร 074-212900, 074-212903  Email medpsu.ec@gmail.com