คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย (Frequently asked questions : FAQ)

1.     Q : แบบฟอร์ม Submission มีกี่แบบ และมีหลักเกณฑ์ในการเลือกอย่างไร

        A : แบบฟอร์ม Submission มี 5 แบบ หลักเกณฑ์ในการเลือกขอให้นักวิจัยเข้าไปดูใน download แบบฟอร์ม

             จากหน้า website  

2.     Q : ใบรับรอง GCP มีอายุกี่ปี

        A : 2 ปี

3.     Q : เคยผ่านการอบรม GCP จากต่างประเทศ จะสามารถนำมายื่นเพื่อขอทำวิจัยกับที่นี่ได้หรือไม่

        A :  ได้ค่ะ จากสถาบันไหนก็ได้

4.     Q : ยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมของคณะแพทยศาสตร์ มอ. มีค่าธรรมเนียมมั้ย อย่างไร

        A : ถ้าเป็นโครงการวิจัยของภาคเอกชน และหน่วยงานภายนอกคณะแพทยศาสตร์ มอ. จะเก็บค่าธรรมเนียมค่ะ

             สำหรับรายละเอียดการจัดเก็บได้ประกาศไว้หน้า website

5.     Q : อยากทราบขั้นตอนและระยะเวลาสำหรับการยื่นขอรับรองจริยธรรม

        A : รายละเอียดอยู่หน้า Website ค่ะ

6.     Q : ถ้าโครงการไม่ได้รับการอนุมัติจริยธรรม จะคืนเงินค่าธรรมเนียมมั้ย

        A : เนื่องจากคณะมีระบบการทบทวนโครงการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2-3 ท่าน ซึ่งคณะใช้เงินในส่วนนี้ 

              เพราะฉะนั้น จึงไม่คืนค่าทำเนียมค่ะ

7.     Q : อยากส่งโครงการเข้ารับการพิจารณาจริยธรรม แต่ไม่เคยผ่านการอบรม GCP

              จะได้รับการพิจารณามั้ย

        A : คณะแพทยศาสตร์จะรับพิจารณาโครงการให้ค่ะ แต่จะออกหนังสือรับรอง EC ให้จนกว่านักวิจัย

              จะส่งหลักฐานการอบรมมาให้

8.     Q : ทำวิจัยโดยใช้ชิ้นเนื้อ หรือ เลือด จากโครงการเก่า จะต้องยื่นขอพิจารณาจริยธรรมอีกมั้ย

        A : ต้องยื่นค่ะ โดยเลือก Submission Form : Leftover specimen

9.     Q : ทำงานวิจัยในสัตว์ทดลอง จะผ่านการพิจารณาจริยธรรมแบบไหน 

        A : เข้ารับการพิจารณาประเภท Exempt ที่เข้าข่ายไม่ต้องขอรับรอง ด้านจริยธรรมการวิจัย 


*หมายเหตุ ถ้ามีคำถามเพิ่มเติมให้ไปที่ เมนู ติดต่อเรา

©2014 สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

 โทรศัพท์ 074-451157, 074-451149 โทรสาร 074-212900, 074-212903  Email medpsu.ec@gmail.com