1. โครงการส่งเสริมสุขภาพ (Health promotion project) ได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมสุขภาพ ดังต่อไปนี้

 
   
     
   
     
   
     
     
  2. การจัดทำแนวทางเวชปฏิบัติของโรค (Clinical Practice Guidelines)

 
   
 

 
  3. การพัฒนาทีมสุขภาพPatient care team

 
   
     
   
     
 
ทีมพัฒนาคุณภาพงานสุขภาพนักศึกษา