Home ระเบียบพัสดุ (เก่า)
ระเบียบพัสดุ (เก่า) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2006 เวลา 22:33 น.
การใช้รหัสมาตรฐานสินค้าและบริการ UNSPSC (The United Nations Standard Products and Service Code)
ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Covernment Procurement : e-GP)
การปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง และเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การคำนวณค่างาน
ต้นทุนต่อหน่วยในหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่าสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) เพิ่มเติม
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronec Market : e-market)
และประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
แนวทางการพิจารณาอุทธรณ์ผลการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronec Market : e-market) และประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
(Electronec Market : e-market) และประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
การยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ
(การ e-auction หากมีผู้เสนอราคารายเดียวให้ดำเนินการต่อได้ไม่ต้องยกเลิก)
ปรับปรุงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประจำเดือนกพ.56
ประกาศมหาวิทยาลัยฯว่าด้วยการจ่ายเงินผู้ออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556
ระเบียบมหาวิทยาลัยฯว่าด้วยการจ่ายเงินผู้ออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการพัสดุ โดยใช้เงินรายได้ พ.ศ.2542
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่7 )
แก้ไขล่าสุด ( วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2017 เวลา 06:44 น. )