Home เกี่ยวกับฝ่ายพัสดุ
เกี่ยวกับฝ่ายพัสดุ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2006 เวลา 00:42 น.

ฝ่ายพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณบดี ให้บริการด้านพัสดุแก่ทุกหน่วยงานในคณะแพทยศาสตร์ มีสำนักงานตั้งอยู่ 3 พื้นที่ เพื่ออำนวยความสะดวกในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ลูกค้าแต่ละกลุ่มปรัชญาชี้นำ
ยึดพระราโชวาทของสมเด็จพระราชบิดา
"ขอให้ถือประโยชน์ ส่วนตนเป็นที่สอง
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
ลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเอง
ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์"วิสัยทัศน์
-  มุ่งเน้นพัฒนา
-  สารสนเทศก้าวหน้า
-  ลูกค้าประทับใจพันธกิจ

>> จัดหาพัสดุที่มีคุณภาพ ราคา คู่ค้าที่เหมาะสมทันเวลาที่ต้องการใช้

>> สำรองวัสดุที่จำเป็นอย่างเพียงพอ ด้วยต้นทุนต่ำ

>> ขายวัสดุการแพทย์เพื่อสนับสนุนการให้บริการผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ

>> จำหน่ายพัสดุที่หมดประโยชน์ด้วยวิธีที่เหมาะสมเกิดประโยชน์ต่อได้

>> จัดทำข้อมูลด้านพัสดุที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน

>> จัดกระบวนการพัสดุให้ถูกต้อง เปิดเผย โปร่งใส และเป็นธรรมวัฒนธรรมองค์กร

>> การบริหารจัดการด้านพัสดุมีความสำคัญต่อการปฏิบัติตามพันธกิจของทุกหน่วยงานในคณะแพทยศาสตร์ มีผลต่อผลลัพธ์ ภาพลักษณ์ขององค์กร จึงต้องมุ่งเน้นคุณภาพและผู้รับบริการ

>> การดำเนินงานมีความเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณ และผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียหลายฝ่าย การดำเนินการจึงต้องมีความซื่อสัตย์ โปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบค่านิยม

>> ความเชื่อและพฤติกรรมที่มีผลต่อการดำเนินการที่ดี คือ ความซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ การมุ่งเน้นคุณภาพและการมุ่งเน้นผู้รับบริการ

แก้ไขล่าสุด ( วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2024 เวลา 07:23 น. )