Home แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัสดุ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัสดุ PDF พิมพ์ อีเมล

[ นร(กวพ) 1305/ว11948 ] แนวทางปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมาตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แก้ไขล่าสุด ( วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2022 เวลา 04:06 น. )