Home หนังสือเวียนฝ่ายพัสดุ
หนังสือเวียนงานพัสดุ
หนังสือเวียนฝ่ายพัสดุ 2560 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2006 เวลา 16:50 น.

แนวทางปฏิบัติในการรับพัสดุที่มีผู้บริจาค

แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคโควิด 19

การบริหารจัดการหน้ากากทางการแพทย์ฉบับที่ 3

การบริหารจัดการหน้ากากทางการแพทย์เพิ่มเติม

การบริหารจัดการหน้ากากทางการแพทย์

ซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างที่หน่วยงานสามารถดำเนินการไปก่อนส่งเรื่องให้งานพัสดุ

ขอให้หน่วยงานจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 และส่งคำขอซื้อขอจ้างตามกำหนด

หมายเลขโทรศัพท์ภายในเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่งานพัสดุ

การใช้เครื่อง Multifunction และการเรียกเก็บเงินค่าพิมพ์และถ่ายเอกสาร

แนวปฏิบัติในการรายงานตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี 2561 (ใหม่)

แนวทางปฏิบัติในการบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง เมื่อมีการแก้ไขรายละเอียดสัญญา

ขอให้หน่วยงานจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 และส่งคำขอซื้อขอจ้างตามกำหนด

ของดการส่งคำของซื้อจ้างในเดือนกันยายน 2560 และจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561

แจ้งการบังคับใช้ระเบียบพัสดุฉบับใหม่ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560

แก้ไขล่าสุด ( วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2022 เวลา 04:03 น. )