Home สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (ตามแบบ สขร.1)
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (ตามแบบ สขร. 1) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2004 เวลา 10:11 น.

ปี 2566

- ตุลาคม 2566

- กันยายน 2566

- สิงหาคม 2566

- กรกฎาคม 2566

- มิถุนายน 2566

- พฤษภาคม 2566

- เมษายน 2566

- มีนาคม 2566

- กุมภาพันธ์ 2566

- มกราคม 2566

- ธันวาคม 2565

- พฤศจิกายน 2565

- ตุลาคม 2565

ปี 2565

- กันยายน 2565

- สิงหาคม 2565

- กรกฎาคม 2565

- มิถุนายน 2565

- พฤษภาคม 2565

- เมษายน 2565

- มีนาคม 2565

- กุมภาพันธ์ 2565

- มกราคม 2565

- ธันวาคม 2564

- พฤศจิกายน 2564

- ตุลาคม 2564

ปี 2564

- กันยายน 2564

- สิงหาคม 2564

- กรกฎาคม 2564

- มิถุนายน 2564

- พฤษภาคม 2564

- เมษายน 2564

- มีนาคม 2564

- กุมภาพันธ์ 2564

- มกราคม 2564

- ธันวาคม 2563

- พฤศจิกายน 2563

- ตุลาคม 2563

ปี 2563

- กันยายน 2563

- สิงหาคม 2563

- กรกฎาคม 2563

- มิถุนายน 2563

- พฤษภาคม 2563

- เมษายน 2563

- มีนาคม 2563

- กุมภาพันธ์ 2563

- มกราคม 2563

- ธันวาคม 2562

- พฤศจิกายน 2562

- ตุลาคม 2562

ปี 2562

- กันยายน 2562

- สิงหาคม 2562

- กรกฎาคม 2562

- มิถุนายน 2562

- พฤษภาคม 2562

- เมษายน 2562

- มีนาคม 2562

- กุมภาพันธ์ 2562

- มกราคม 2562

- ธันวาคม 2561

- พฤศจิกายน 2561

- ตุลาคม 2561

ปี 2561

- กันยายน 2561

- สิงหาคม 2561

- กรกฎาคม 2561

- มิถุนายน 2561

- พฤษภาคม 2561

- เมษายน 2561

- มีนาคม 2561

- กุมภาพันธ์ 2561

- มกราคม 2561

- ธันวาคม 2560

- พฤศจิกายน 2560

- ตุลาคม 2560

ปี 2560

- กันยายน 2560

- สิงหาคม 2560

- กรกฎาคม 2560

- มิถุนายน 2560

- พฤษภาคม 2560

- เมษายน 2560

- มีนาคม 2560

- กุมภาพันธ์ 2560

- มกราคม 2560

- ธันวาคม 2559

- พฤศจิกายน 2559

- ตุลาคม 2559

ปี 2559

- กันยายน 2559

- สิงหาคม 2559

- กรกฎาคม 2559

- มิถุนายน 2559

- พฤษภาคม 2559

- เมษายน 2559

- มีนาคม 2559

- กุมภาพันธ์ 2559

- มกราคม 2559

- ธันวาคม 2558

- พฤศจิกายน 2558

- ตุลาคม 2558

ปี 2558

- กันยายน 2558

- สิงหาคม 2558

- กรกฎาคม 2558

- มิถุนายน 2558

- พฤษภาคม 2558

- เมษายน 2558

- มีนาคม 2558

- กุมภาพันธ์ 2558

- มกราคม 2558

- ธันวาคม 2557

- พฤศจิกายน 2557

- ตุลาคม 2557

ปี 2557

- กันยายน 2557

- สิงหาคม 2557

- มิถุนายน 2557

- พฤษภาคม 2557

- เมษายน 2557

- มีนาคม 2557

- กุมภาพันธ์ 2557

- มกราคม 2557

- ธันวาคม 2556

- พฤศจิกายน 2556

- ตุลาคม 2556

ปี 2556

- กันยายน 2556

- สิงหาคม 2556

- กรกฎาคม 2556

- มิถุนายน 2556

- พฤษภาคม 2556

- เมษายน 2556

- มีนาคม 2556

- กุมภาพันธ์ 2556

- มกราคม 2556

- ธันวาคม 2555

- พฤศจิกายน 2555

- ตุลาคม 2555

 

ปี 2555 

- กันยายน 2555

- สิงหาคม 2555

- กรกฎาคม 2555

- มิถุนายน 2555

- พฤษภาคม 2555

- เมษายน 2555

มีนาคม 2555

-  กุมภาพันธ์ 2555

มกราคม 2555

ธันวาคม 2554

พฤศจิกายน 2554

ตุลาคม 2554

แก้ไขล่าสุด ( วันพุธที่ 06 ธันวาคม 2023 เวลา 08:30 น. )