Home หนังสือเวียน (เก่า)
หนังสือเวียน (เก่า) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 09 ตุลาคม 2006 เวลา 16:46 น.

 

ปรับปรุงรายละเอียดรายการในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนสิงหาคม 2559 ที่ นร.0731.1/ว.114
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบบัญชีแสดงการรับจ่ายของโครงการ
คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ที่ 134/2556 เรื่อง มอบอำนาจด้านพัสดุ (เพิ่มวงเงินอนุมัติจัดหาพัสดุจาก 300,000 บาทเป็น 500,000 บาท
กำหนดให้มีการเปิดเผยราคากลางของทางราชการตามมติครม.
แผนการจัดซื้อจัดจ้างและกำหนดเวลาส่งเรื่องขอซื้อขอจ้างเพื่อดำเนินการจัดหาพัสดุประจำปี งปม.57
คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ที่ 042/2556 เรื่อง มอบอำนาจการลงนามสัญญาหรือข้อตกลงในการจัดหาพัสดุ เงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้
คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ที่ 213/2555 เรื่อง มอบอำนาจด้านการพัสดุให้รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าฝ่ายและหัวหน้างาน
คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ที่ 286/2556เรื่อง มอบอำนาจด้านการพัสดุให้หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าหน่วยงาน(เพิ่มเติม)(การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง กรณีพัสดุไม่ใช้งาน)
หลักเกณฑ์และกระบวนการจำหน่ายพัสดุ
คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ที่ 037/2553เรื่อง นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อหรือจัดจ้างของคณะแพทยศาสตร์ดุ
แก้ไขล่าสุด ( วันพุธที่ 20 กันยายน 2017 เวลา 10:41 น. )