Home หนังสือเวียนงานพัสดุ
หนังสือเวียนงานพัสดุ
หนังสือเวียน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 09 ตุลาคม 2006 เวลา 16:46 น.

 

Joomla! Logo คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ที่ 134/2556 เรื่อง มอบอำนาจด้านพัสดุ (เพิ่มวงเงินอนุมัติจัดหาพัสดุจาก 300,000 บาทเป็น 500,000 บาท.Download เอกสาร

Joomla! Logoกำหนดให้มีการเปิดเผยราคากลางของทางราชการตามมติครม.Download เอกสาร

Joomla! Logoแผนการจัดซื้อจัดจ้างและกำหนดเวลาส่งเรื่องขอซื้อขอจ้างเพื่อดำเนินการจัดหาพัสดุประจำปี งปม.57 Download เอกสาร

Joomla! Logo คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ที่ 042/2556 เรื่อง มอบอำนาจการลงนามสัญญาหรือข้อตกลงในการจัดหาพัสดุ เงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ Download เอกสาร

Joomla! Logo คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ที่ 213/2555 เรื่อง มอบอำนาจด้านการพัสดุให้รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าฝ่ายและหัวหน้างานDownload เอกสาร

Joomla! Logo คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ที่ 286/2556เรื่อง มอบอำนาจด้านการพัสดุให้หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าหน่วยงาน(เพิ่มเติม)(การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง กรณีพัสดุไม่ใช้งาน) Download เอกสาร

Joomla! Logo หลักเกณฑ์และกระบวนการจำหน่ายพัสดุ Download เอกสาร

Joomla! Logo ที่ มอ.351.6/1071 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2555 เรื่องเสนอรายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2555 -->> ขอให้ภาควิชา/หน่วยงาน เสนอชื่อคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2555 เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุงวด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ปีก่อน จนถึง 30 กันยายน ปีปัจจุบัน รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยขอให้เสนอรายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2555 ทาง E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน เพื่อเสนอคณบดีแต่งตั้งให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2555 ด้วย จักขอบคุณยิ่ง Download เอกสาร

 

Joomla! Logoคำสั่งคณะแพทยศาสตร์ที่ 037/2553เรื่อง นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อหรือจัดจ้างของคณะแพทยศาสตร์ Download เอกสาร

แก้ไขล่าสุด ( วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2013 เวลา 06:45 น. )