Home หนังสือเวียนงานพัสดุ
หนังสือเวียนงานพัสดุ
หนังสือเวียน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 09 ตุลาคม 2006 เวลา 16:46 น.

 

คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ที่ 071/2557เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาวัสดุการแพทย์และวัสดุวิทยาศาสตร์
คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ที่ 134/2556 เรื่อง มอบอำนาจด้านพัสดุ (เพิ่มวงเงินอนุมัติจัดหาพัสดุจาก 300,000 บาทเป็น 500,000 บาท
กำหนดให้มีการเปิดเผยราคากลางของทางราชการตามมติครม.
แผนการจัดซื้อจัดจ้างและกำหนดเวลาส่งเรื่องขอซื้อขอจ้างเพื่อดำเนินการจัดหาพัสดุประจำปี งปม.57
คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ที่ 042/2556 เรื่อง มอบอำนาจการลงนามสัญญาหรือข้อตกลงในการจัดหาพัสดุ เงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้
คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ที่ 213/2555 เรื่อง มอบอำนาจด้านการพัสดุให้รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าฝ่ายและหัวหน้างาน
คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ที่ 286/2556เรื่อง มอบอำนาจด้านการพัสดุให้หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าหน่วยงาน(เพิ่มเติม)(การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง กรณีพัสดุไม่ใช้งาน)
หลักเกณฑ์และกระบวนการจำหน่ายพัสดุ
คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ที่ 037/2553เรื่อง นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อหรือจัดจ้างของคณะแพทยศาสตร์ดุ
แก้ไขล่าสุด ( วันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม 2014 เวลา 09:38 น. )