Home บุคลากร
ฝ่ายพัสดุ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2013 เวลา 07:19 น.

นายสมยศ มุสิกรักษ์

นักวิชาการพัสดุ

หัวหน้าฝ่ายพัสดุ

นางกัณหา พุทธศรี

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ที่ปรึกษาฝ่ายพัสดุ

ฝ่ายพัสดุเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบออกเป็น 5 งาน มีจำนวนบุคลากร 50 คน ได้แก่

1. งานจัดหาพัสดุ

2. งานบริหารสัญญา

3. งานบริหารพัสดุ

4. งานคลังพัสดุและหน่วยขายวัสดุการแพทย์

5. งานจัดการทรัพย์สินและธุรการ

แก้ไขล่าสุด ( วันศุกร์ที่ 01 กันยายน 2023 เวลา 03:15 น. )