Home บุคลากร
ฝ่ายพัสดุ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2013 เวลา 07:19 น.

นางกัณหา พุทธศรี

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายพัสดุ

ฝ่ายพัสดุเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบออกเป็น 5 งาน และ 1 หน่วยงาน มีจำนวนบุคลากร 48 คน ได้แก่

1. งานจัดหาพัสดุ

2. งานบริหารสัญญา

3. งานคลังพัสดุ

4. งานบริหารพัสดุ

5. งานจัดการทรัพย์สินและธุรการ

6. หน่วยขายวัสดุการแพทย์

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2021 เวลา 06:02 น. )