Home บุคลากร งานบริหารสัญญา
งานบริหารสัญญา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2013 เวลา 08:37 น.

 

นายวันชัย ไชยทองคำ

นักวิชาการอุดมศึกษา

หัวหน้างานบริหารสัญญา

นางอาภรณ์ สุวลักษณ์

ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน

นางสาวอัญชิษฐา เจริญปัญญาศักดิ์

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวณัฐธิดา นวลเพ็ง

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวรจนา แซ่ล้อ

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวจิรวดี เทพเฉลิม

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวพรติมา ชนะไพริน

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวชนาธิป บุญธรรม

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวบุศราภรณ์ พรหมทอง

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นางสาวธันยาภรณ์ มะโนสนีย์

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวปฐมาวดี สิทธิศักดิ์

นักวิชาการพัสดุ

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฏาคม 2023 เวลา 03:14 น. )